Vědecká knihovna SciPy

SciPy je základní referenční knihovnou, obsahující nástroje pro vědecké výpočty. Najdeme v ní např. speciální funkce, interpolace, Fourierovu transformaci, numerické integrátory a mnohé další. Naším cílem bude ukázat některé z funkcí SciPy.

Tento notebook byl z (velké) části převzat a přeložen z J.R. Johansson: Lectures on scientific computing with Python - díky.

Přehled SciPy

SciPy staví na NumPy a poskytuje mnoho funkcí "vyšší úrovně" pro vědecké výpočty. Ve SciPy je asi dvacet modulů, každý z těchto modulů obsahuje mnoho funkcí a/nebo tříd pro danou oblast.

In [4]:
from IPython.display import IFrame
IFrame('http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/index.html', 900, 450)
Out[4]:

Import SciPy

In [2]:
# toto už známe
# budeme potřebovat numpy a matplotlib
%pylab inline --no-import-all
Populating the interactive namespace from numpy and matplotlib
In [3]:
# toto je typický import scipy
import scipy as sp

Něco na zahřátí -- speciální funkce

Speciální funkce jsou často řešením vědeckých úloh. Jejich implementace je v mnoha případech poměrně náročná. Proto existují knihovny jako je scipy.special: http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/special.html#module-scipy.special.

Podíváme se např. na Besselovy funkce.

In [4]:
import scipy.special

Jednoduché vyčíslení funkcí s daným vstupem.

In [5]:
n = 0  # order
x = 0.0

# Bessel function of first kind
print("J_%d(%f) = %f" % (n, x, sp.special.jn(n, x)))

x = 1.0
# Bessel function of second kind
print("Y_%d(%f) = %f" % (n, x, sp.special.yn(n, x)))
J_0(0.000000) = 1.000000
Y_0(1.000000) = 0.088257

Funkce jsou samozřejmě vektorové, pomocí matplotlib si jednoduše nakreslíme graf.

In [6]:
x = np.linspace(0, 10, 100)

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(16,4))
for i, (func, label) in enumerate(zip((sp.special.jn, sp.special.yn), (r"$J_%d(x)$", r"$Y_%d(x)$"))):
  for n in range(4):
    ax[i].plot(x, func(n, x), label=label % n)
  ax[i].legend(loc="best")
  ax[i].set_xlabel("x")
  ax[i].set_ylim(-1, 1)

Zkusíme najít kořeny Besselových funkcí

In [7]:
n = 0 # order
m = 4 # number of roots to compute
sol = sp.special.jn_zeros(n, m)
print('Found roots:', sol)
# zkouška
print('This should be (almost) zero:', sp.special.jn(n, sol))
# využijeme allclose
print('Check using np.allclose:', np.allclose(sp.special.jn(n, sol), 0))
Found roots: [ 2.40482556 5.52007811 8.65372791 11.79153444]
This should be (almost) zero: [-1.02392318e-16 -1.41172448e-17 1.30044207e-17 -1.43819206e-16]
Check using np.allclose: True

Numerická integrace

Vyčíslení určitého integrálu

Numerical evaluation of a function of the type Často potřebujeme numericky vyčíslit určitý integrál, tj.

$\displaystyle \int_a^b f(x) {\rm d}x$

Numerické integraci se často říká kvadratura, anglicky quadrature. Podle toho se jmenují o funkce v modulu scipy.integrate, např. quad, dblquad, tplquad nebo obecné nquad.

In [8]:
import scipy.integrate

Zkusíme spočítat jednodychý integrál:

$\displaystyle \int_0^1 x {\rm d}x$

In [9]:
val, abserr = sp.integrate.quad(lambda x: x, 0, 1)
print("výsledek = {:g} ± {:.2g}".format(val, abserr))
výsledek = 0.5 ± 5.6e-15

Můžeme dokonce pracovat s nekonečnými mezemi.

In [10]:
val, abserr = sp.integrate.quad(lambda x: np.exp(-x ** 2), -np.Inf, np.Inf)
print("výsledek = {:g} ± {:.2g}".format(val, abserr))
print("rozdíl od přesné hodnoty (√π) = {:g}".format(val - np.sqrt(np.pi)))
výsledek = 1.77245 ± 1.4e-08
rozdíl od přesné hodnoty (√π) = 0

Vícerozměrná integrace funguje podobně. Rozdíl je ovšem v tom, že vnitřní meze jsou obecně funkce vnějších proměnných. Tady k tomu využijeme anonymní (lambda) funkce.

In [11]:
def integrand(x, y):
  return np.exp(-x**2 - y**2)

x_lower = 0 
x_upper = 10
y_lower = 0
y_upper = 10

val, abserr = sp.integrate.dblquad(integrand, x_lower, x_upper, lambda x : y_lower, lambda x: y_upper)

print(val, abserr)
0.7853981633974476 1.3753098510218528e-08
In [12]:
# spočítáme obsah kruhu s daným poloměrem
r = 1 / np.sqrt(np.pi)

def integrand(x, y):
  return 1

def y_upper(x):
  return np.sqrt(r**2 - x**2)

def y_lower(x):
  return -np.sqrt(r**2 - x**2)

val, abserr = sp.integrate.dblquad(integrand, -r, r, y_lower, y_upper)

print("výsledek = {:g} ± {:.2g}".format(val, abserr))
assert np.allclose(val, np.pi * r**2)
výsledek = 1 ± 6.4e-10

Obyčejné diferenciální rovnice (ODR)

scipy.integrate (ano, řešení ODR je v tomto modulu, protože řešením ODR je určitý integrál) obsahuje odeint, které je jednodušší, a objektové rozhraní ode, které umožňuje větší kontrolu.

My teď použijeme odeint pro řešení rovnic dvojitého kyvadla.

ODR (nebo jejich soustava) je často zadaná jako

$y' = f(y, t)$

s počátečními podmínkami

$y(t=0) = y_0$

odeint pak lze použít jednoduše:

y_t = odeint(f, y_0, t)

kde t je předem zadané pole, ve kterých požadujeme řešení.

Příklad 1: jednoduché kyvadlo

Rovnice jednoduchého gravitačního kyvadla (pro malou amplitudu) je

$\displaystyle {\ddot \theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$

Řešení je jednoduché:

$\displaystyle {\theta} = \theta_0 \cos\left( \sqrt{\frac{g}{L}} t \right) $

Zkusme si tuto rovnici vyřešit numericky. Jelikož potřebujeme rovnice prvního řádu, definujeme vektor $x = \left(\theta , \dot\theta \right)$, takže

$\displaystyle {\dot x_1} = x_2$

$\displaystyle {\dot x_2} = - \frac{g}{L}\theta $

In [13]:
import scipy.constants

L = 0.5
m = 0.1

def dx_pendulum(x, t):
  """
  The right-hand side of the pendulum ODE
  """
  theta, dtheta = x[0], x[1]
  
  d_theta_dt = dtheta
  d_dtheta_dt = - sp.constants.g / L * theta
  
  return d_theta_dt, d_dtheta_dt
In [14]:
# počáteční stav
x0 = [np.pi / 8, 0]
# časy pro řešení
t = np.linspace(0, 10, 250)
# a konečně řešení
x = sp.integrate.odeint(dx_pendulum, x0, t)
In [15]:
# analytické řešení
x_anal = x0[0] * np.cos(np.sqrt(sp.constants.g / L) * t)
In [16]:
fig, axes = plt.subplots(figsize=(12, 4))
axes.plot(t, x[:, 0], 'r', label=r"$\theta$")
# axes.plot(t, x[:, 1], 'b', label=r"$d\theta / dt$")
axes.plot(t, x_anal, 'k--', label=u"přesné řešení")
axes.legend(loc="best")
axes.set_xlabel("t")
Out[16]:
Text(0.5,0,'t')

Podívejme se na frekvenční spektrum pomocí FFT.

In [17]:
import scipy.fftpack as fftpack
In [18]:
F = fftpack.fft(x[:,0])
In [19]:
# takto získáme frekvence
w = fftpack.fftfreq(F.shape[0], t[1] - t[0])
w_mask = w >= 0
In [20]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(w[w_mask], np.abs(F[w_mask]), label=r"$\theta$")
ax.axvline(np.sqrt(sp.constants.g / L) / (2 * np.pi), color='r', label="analytické řešení")
ax.legend(loc="best")
ax.set_xlabel("f [Hz]")
ax.set_title("Fourier spectrum amplitude")
Out[20]:
Text(0.5,1,'Fourier spectrum amplitude')
In [21]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(w[w_mask], np.angle(F[w_mask]), label=r"$\theta$")
# ax.axvline(sqrt(g/L)/(2*pi), color='r', label=u"analytické řeěení")
ax.legend(loc="best")
ax.set_xlabel("f [Hz]")
ax.set_title("Fourier spectrum angle")
Out[21]:
Text(0.5,1,'Fourier spectrum angle')
Příklad 2: dvojité kyvadlo

Popis dvojitého kyvadla najdeme např. na Wikipedii: http://en.wikipedia.org/wiki/Double_pendulum

In [22]:
from IPython.display import Image
Image(url='http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Double-compound-pendulum-dimensioned.svg')
Out[22]:

Pohybové rovnice jso:

${\dot \theta_1} = \frac{6}{m\ell^2} \frac{ 2 p_{\theta_1} - 3 \cos(\theta_1-\theta_2) p_{\theta_2}}{16 - 9 \cos^2(\theta_1-\theta_2)}$

${\dot \theta_2} = \frac{6}{m\ell^2} \frac{ 8 p_{\theta_2} - 3 \cos(\theta_1-\theta_2) p_{\theta_1}}{16 - 9 \cos^2(\theta_1-\theta_2)}.$

${\dot p_{\theta_1}} = -\frac{1}{2} m \ell^2 \left [ {\dot \theta_1} {\dot \theta_2} \sin (\theta_1-\theta_2) + 3 \frac{g}{\ell} \sin \theta_1 \right ]$

${\dot p_{\theta_2}} = -\frac{1}{2} m \ell^2 \left [ -{\dot \theta_1} {\dot \theta_2} \sin (\theta_1-\theta_2) + \frac{g}{\ell} \sin \theta_2 \right]$

Aby jsme si zjednodušili programování, použijeme notaci $x = [\theta_1, \theta_2, p_{\theta_1}, p_{\theta_2}]$, takže

${\dot x_1} = \frac{6}{m\ell^2} \frac{ 2 x_3 - 3 \cos(x_1-x_2) x_4}{16 - 9 \cos^2(x_1-x_2)}$

${\dot x_2} = \frac{6}{m\ell^2} \frac{ 8 x_4 - 3 \cos(x_1-x_2) x_3}{16 - 9 \cos^2(x_1-x_2)}$

${\dot x_3} = -\frac{1}{2} m \ell^2 \left [ {\dot x_1} {\dot x_2} \sin (x_1-x_2) + 3 \frac{g}{\ell} \sin x_1 \right ]$

${\dot x_4} = -\frac{1}{2} m \ell^2 \left [ -{\dot x_1} {\dot x_2} \sin (x_1-x_2) + \frac{g}{\ell} \sin x_2 \right]$

In [23]:
L = 0.5
m = 0.1

def dx(x, t):
  """
  The right-hand side of the pendulum ODE
  """
  x1, x2, x3, x4 = x[0], x[1], x[2], x[3]
  
  dx1 = 6.0/(m*L**2) * (2 * x3 - 3 * np.cos(x1-x2) * x4)/(16 - 9 * np.cos(x1-x2)**2)
  dx2 = 6.0/(m*L**2) * (8 * x4 - 3 * np.cos(x1-x2) * x3)/(16 - 9 * np.cos(x1-x2)**2)
  dx3 = -0.5 * m * L**2 * ( dx1 * dx2 * np.sin(x1-x2) + 3 * (sp.constants.g/L) * np.sin(x1))
  dx4 = -0.5 * m * L**2 * (-dx1 * dx2 * np.sin(x1-x2) + (sp.constants.g/L) * np.sin(x2))
  
  return [dx1, dx2, dx3, dx4]
In [24]:
# počáteční stav
x0 = [np.pi/4, np.pi/2, 0, 0]
In [25]:
# časy pro řešení
t = np.linspace(0, 10, 250)
In [26]:
# a konečně řešení
x = sp.integrate.odeint(dx, x0, t)

Nyní použijeme naší znalosti matplotlib a řešení si nakreslíme.

In [27]:
fig, axes = plt.subplots(1,2, figsize=(12,4))
axes[0].plot(t, x[:, 0], 'r', label=r"$\theta_1$")
axes[0].plot(t, x[:, 1], 'b', label=r"$\theta_2$")
axes[0].legend(loc="best")
axes[0].set_xlabel("t")
# teď převedeme úhly na x, y souřadnice
x1 = + L * np.sin(x[:, 0])
y1 = - L * np.cos(x[:, 0])
x2 = x1 + L * np.sin(x[:, 1])
y2 = y1 - L * np.cos(x[:, 1])
# a opět nakreslíme  
axes[1].plot(x1, y1, 'r', label="pendulum1")
axes[1].plot(x2, y2, 'b', label="pendulum2")
axes[1].set_ylim([-1, 0])
axes[1].set_xlim([1, -1])
axes[1].set_xlabel("x")
axes[1].set_ylabel("y")
Out[27]:
Text(0,0.5,'y')
Fourierova transformace pomocí fftpack
In [28]:
import scipy.fftpack as fftpack
In [29]:
F = fftpack.fft(x[:,0])
F = np.hstack((F[:,np.newaxis], fftpack.fft(x[:,1])[:,np.newaxis]))
In [30]:
# takto získáme frekvence
w = fftpack.fftfreq(F.shape[0], t[1] - t[0])
w_mask = w >= 0
In [31]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(w[w_mask], abs(F[w_mask,0]), label=r"$\theta_1$")
ax.plot(w[w_mask], abs(F[w_mask,1]), label=r"$\theta_2$")
ax.legend(loc="best")
ax.set_xlabel("f [Hz]")
ax.set_title("Fourier spectrum amplitude")
Out[31]:
Text(0.5,1,'Fourier spectrum amplitude')
In [32]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,4))
ax.plot(w[w_mask], np.angle(F[w_mask,0]), label=r"$\theta_1$")
ax.plot(w[w_mask], np.angle(F[w_mask,1]), label=r"$\theta_2$")
ax.legend(loc="best")
ax.set_xlabel("f [Hz]")
ax.set_title("Fourier spectrum argument")
Out[32]:
Text(0.5,1,'Fourier spectrum argument')

Lineární algebra

Modul scipy.linalg obsahuje velké množství nástrojů pro lineární algebru -- pro řešení lineárních rovnic, hledání vlastních čísel, různé dekompozice aj. Obsahuje také všechny funkce z numpy.linalg. Více informací viz http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/linalg.html.

In [33]:
import scipy.linalg

Řešení soustavy lineárních rovnic

In [34]:
n_eq = 3
A = np.random.rand(n_eq, n_eq)
b = np.random.rand(n_eq)

Použijeme funkci solve na řešení soustavy.

In [35]:
x = sp.linalg.solve(A, b)

Stejné řešení pravděpodobně dostaneme pomocí inverzní matice.

In [36]:
xx = np.linalg.inv(A).dot(b)

Co a kdy bude rychlejší?

In [37]:
%%timeit
sp.linalg.solve(A, b)
93.7 µs ± 773 ns per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)
In [38]:
%%timeit
sp.linalg.inv(A).dot(b)
77.9 µs ± 1.11 µs per loop (mean ± std. dev. of 7 runs, 10000 loops each)

Ještě zkontrolujeme řešení.

In [39]:
print("chyba solve = {}".format(np.linalg.norm(A.dot(x) - b)))
print("chyba inv  = {}".format(np.linalg.norm(A.dot(xx) - b)))
chyba solve = 3.887413856819123e-14
chyba inv  = 1.537528622763745e-14

Vlastní čísla

Vlastní čísla matice $A$ splňují rovnici $\displaystyle A v_n = \lambda_n v_n$, kde $v_n$ je $n$-tý vlastní vektor a $\lambda_n$ je $n$-té vlastní číslo.

eigvals najde vlastní čísla, eig zároveň i vlstní vektory.

In [40]:
sp.linalg.eigvals(A)
Out[40]:
array([2.18619939+0.j, 0.00293535+0.j, 0.2475228 +0.j])
In [41]:
evals, evecs = sp.linalg.eig(A)

Vlastní vektory jsou ve sloupcích a v odpovídajícím pořadí k vlastním číslům. Můžeme si to jednoduše ověřit.

In [42]:
for n in range(len(evals)):
  print(np.linalg.norm(A.dot(evecs[:,n]) - evals[n] * evecs[:,n]))
3.418333242764116e-15
7.317246967265382e-16
8.804469334467935e-17

Řídké matice

Ŕídké matice osahují jen málé procento nenulových prvků, proto se vyplatí s nimi zacházet speciálním způsobem, včetně uložení v paměti. I s tímto nám SciPy může výrazně pomoci.

In [43]:
import scipy.sparse
import scipy.sparse.linalg

Řídkou matici můžeme vytvořit např. pomocí standardního array obejktu.

In [44]:
# řídká matice uložená běžným způsobem
M = np.array([[1,0,0,0], [0,3,0,0], [0,1,1,0], [1,0,0,1]])
print(M)
[[1 0 0 0]
 [0 3 0 0]
 [0 1 1 0]
 [1 0 0 1]]
In [45]:
# vytvoříme řídkou matici ve formátu CSR (compressed sparse row)
A = sp.sparse.csr_matrix(M)
print(A)
 (0, 0)	1
 (1, 1)	3
 (2, 1)	1
 (2, 2)	1
 (3, 0)	1
 (3, 3)	1

Efektivnější způsob, jak vyvořit řídkou matici, je vytvožit prázdnou a poté přidávat hodnoty pomocí indexů. Použijeme na to LIL (list of list) formát.

In [46]:
A = sp.sparse.lil_matrix((4,4))
A[0,0] = np.random.rand()
A[1,1] = np.random.rand()
A[1,2] = np.random.rand()
A[2,1] = np.random.rand()
A[2,2] = np.random.rand()
A[3,3] = np.random.rand()
print(A)
 (0, 0)	0.8360835074924029
 (1, 1)	0.1430999316266789
 (1, 2)	0.7022199761395168
 (2, 1)	0.4383882176911462
 (2, 2)	0.2638926862653187
 (3, 3)	0.2711588932300386

Takto vytvořenou matici převedeme do CSR formátu, který je obvykle efektivnější, a zkusíme vyřešit lineární systém pomocí konjugovaných gradientů (což nemusí vždy fungovat).

In [47]:
A = sp.sparse.csr_matrix(A)
b = np.random.rand(A.shape[1])
x, info = sp.sparse.linalg.cgs(A, b)
In [48]:
if info == 0:
  print("converged solution, error {:.2g}".format(np.linalg.norm(A * x - b)))
  print(x)
else:
  print("not converged, info = {}".format(info))
converged solution, error 1.2e-15
[ 1.16572053 2.28448702 -0.28941359 1.92368359]

Interpolace a aproximace

Scipy nabízí jednoduché možnosti pro interpolaci a aproximaci dat.

In [49]:
import scipy.interpolate

Příklad interpolace

Vyrobíme si nějaká zašuměná data pomocí známé funkce (např. sin) a zkusíme je interpolovat pomocí interp1d.

In [50]:
def f(x):
  return np.sin(x)
In [51]:
n = np.arange(0, 10) 
x = np.linspace(0, 9, 100)

y_meas = f(n) + 0.1 * np.random.randn(len(n)) # simulate measurement with noise
y_real = f(x)

linear_interpolation = sp.interpolate.interp1d(n, y_meas)
y_interp1 = linear_interpolation(x)

cubic_interpolation = sp.interpolate.interp1d(n, y_meas, kind='cubic')
y_interp2 = cubic_interpolation(x)
In [52]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
ax.plot(n, y_meas, 'bs', label='noisy data')
ax.plot(x, y_real, 'k', lw=2, label='true function')
ax.plot(x, y_interp1, 'r', label='linear interp')
ax.plot(x, y_interp2, 'g', label='cubic interp')
ax.legend(loc=3);

Aproximace pomocí splajnů

Nyní se podívejme na splajny, které aproximují data, tj. nemusí procházet zadanými body.

In [53]:
x = np.linspace(0, 9, 100)
n = np.linspace(x[0], x[-1], 20)
y_meas = f(n) + 0.1 * np.random.randn(len(n)) # simulate measurement with noise
y_real = f(x)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
ax.plot(x, y_real, 'k', lw=1, label='true function')
ax.plot(n, y_meas, 'bs', label='noisy data')
for s in (0, 0.05, 0.1):
  spline_interpolation = sp.interpolate.UnivariateSpline(n, y_meas, k=3, s=s)
  y_spline = spline_interpolation(x)

  ax.plot(x, y_spline, label='spline, s={}'.format(s))
ax.legend(loc=3)
Out[53]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f699a141e10>

Fit pomocí nejmenších čtverců

Tohle je trochu jiná úloha než interpolace nebo aproximace. Nyní máme předem danou funkci s neznámými parametry, o které předpokládáme, že popisuje naše data.

In [54]:
# fitování patří do optimalizace
import scipy.optimize
In [55]:
# předpokládáná funkce, a,b,c jsou neznámé parametry
def f_fit(x, a, b, c):
  return a*np.sin(b*x + c)
In [56]:
x = np.linspace(0, 9, 100)
n = np.linspace(x[0], x[-1], 20)
y_meas = np.sin(n) + 0.1 * np.random.randn(len(n)) # simulate measurement with noise
y_real = np.sin(x)
In [57]:
# počáteční odhad parametrů
guess = [1.3, 0.7, 1]
params, params_covariance = sp.optimize.curve_fit(f_fit, n, y_meas, guess)
print('výsledek: {:.3g} * sin({:.3g} * x {:+.3g})'.format(*params))
výsledek: 1.05 * sin(1 * x +0.00579)
In [58]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10,4))
ax.plot(x, y_real, 'k', lw=1, label='true function')
ax.plot(n, y_meas, 'bs', label='noisy data')
ax.plot(x, f_fit(x, *params), 'r', label='fit')
ax.legend(loc=3)
Out[58]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x7f698e94b4e0>

Zpracovnání obrazu

In [59]:
from scipy import ndimage, misc
In [60]:
sample = misc.ascent()

samples = [sample]
titles = ["original"]

samples.append(ndimage.shift(sample, (50, 50)))
titles.append("shift")

samples.append(ndimage.shift(sample, (50, 50), mode='nearest'))
titles.append("shift nearest")

samples.append(ndimage.rotate(sample, 30))
titles.append("rotate")

samples.append(sample[50:-50, 50:-50])
titles.append("crop")
In [61]:
fig, axes = plt.subplots(1, len(samples), figsize=(18,6))
for ax, im, tit in zip(axes, samples, titles):
  ax.imshow(im, cmap=plt.cm.gray)
  ax.set_xticks([])
  ax.set_yticks([])
  ax.set_title(tit)
In [62]:
from scipy import signal

noisy_sample = sample.copy().astype(np.float)
noisy_sample += sample.std() * 1 * np.random.standard_normal(sample.shape)

samples = [noisy_sample]
titles = ["noisy"]

samples.append(ndimage.gaussian_filter(noisy_sample, sigma=3))
titles.append("gaussian filter")

samples.append(ndimage.median_filter(noisy_sample, size=5))
titles.append("median filter")

samples.append(signal.wiener(noisy_sample, (5,5)))
titles.append("wiener filter")
In [63]:
fig, axes = plt.subplots(1, len(samples), figsize=(16,5))
for ax, im, tit in zip(axes, samples, titles):
  ax.imshow(im, cmap=plt.cm.gray)
  ax.set_xticks([])
  ax.set_yticks([])
  ax.set_title(tit)