Jak Python loví štěnice

Chyby neboli bugs (štěnice) jsou v každém programu (téměř). Naučíme se je chytat za běhu pomocí nástroje zvaného debugger ("odstraňovač štěnic"). Navíc si ukážeme, jaké jsou výhody dynamického interpretovaného jazyka, jakým je Python.

Pdb -- základní debugger

Pdb je základní debugger pro Python. Základní použití je vložit break pointu do vašeho kódu pomocí set_trace.

In [1]:
# definice fact
def fact(nn):
  """Spočítá faktoriál
  """
  from math import factorial
  try:
    # zkusíme převést n na číslo
    nn = float(nn)
  except ValueError as e:
    raise ValueError("{} není číslo".format(nn))
  # je n celé číslo >= 0
  if not nn.is_integer() or nn < 0:
    raise ValueError("{} není celé číslo >= 0".format(nn))
  return factorial(nn)

# nová funkce s break pointem
def fact_b(nn):
  from pdb import set_trace
  # tade se běh programu zastaví a objeví se pdb rozhraní
  set_trace()
  r = fact(nn)
  return r

Tady vidíme, jak vypadá interace s pdb. Všímejte si řádků (Pdb) a příkazů do nich zadaných: help, where, step, continue. To jsou příkazy pro samotný debugger. Kromě toho ale můžeme zadávat i příkazy Pythonu, jako např. dir(). Toto je velice důležité! V debuggeru máme k dispozici celý Python, všechny jeho funkce atd.

In [2]:
fact_b(4)
> <ipython-input-1-2ca35d918049>(21)fact_b()
-> r = fact(nn)
Documented commands (type help <topic>):
========================================
EOF  c     d    h     list   q    rv    undisplay
a   cl     debug  help   ll    quit   s    unt   
alias clear   disable ignore  longlist r    source  until  
args  commands  display interact n     restart step   up    
b   condition down   j     next   return  tbreak  w    
break cont    enable  jump   p     retval  u    whatis  
bt   continue  exit   l     pp    run   unalias where  

Miscellaneous help topics:
==========================
exec pdb

Out[2]:
24

Dokonce můžeme za běhu měnit proměnné! Podívejte se, jak jsme do nn uložili 10 a že výsledek tomu odpovídá.

In [6]:
fact_b(4)
> <ipython-input-3-d3bccfe82788>(21)fact_b()
-> r = fact(nn)
(Pdb) dir()
['nn', 'set_trace']
(Pdb) nn = 10
(Pdb) c
Out[6]:
3628800

IPython debugger

Lze asi očekávat, že existují i další možnosti chytání štěnic. Podívejme se, co nabízí náš dobrý známý IPython.

%debug

%debug (případně %%debug pro celou buňku) spustí příkaz v debug módu, který se spustí, ještě než se začne cokoli provádět. V ipdb např. funguje doplňování pomocí tabelátoru (to ovšem nefunguje v notebooku), jinak je ale téměř totožný s pdb.

In [7]:
%debug fact(1)
NOTE: Enter 'c' at the ipdb> prompt to continue execution.
> <string>(1)<module>()

ipdb> help

Documented commands (type help <topic>):
========================================
EOF  cl     disable interact pdef   quit   source   up  
a   clear   display j     pdoc   r    step    w   
alias commands  down   jump   pfile  restart tbreak   whatis
args  condition enable  ll    pinfo  return  u     where 
b   cont    exit   longlist pinfo2  retval  unalias 
break continue  h    n     pp    run   undisplay
bt   d     help   next   psource rv    unt   
c   debug   ignore  p     q    s    until  

Miscellaneous help topics:
==========================
exec pdb

Undocumented commands:
======================
l list

ipdb> q

%pdb

Pomocí %pdb on zapneme automatické vyvolání ipdb ve chvíli vyhození výjimky. To je pochopitelně velice užitečné, protože můžeme začít debugovat právě ve chvíli, kdy nastala chyba. Navíc máme k dispozici veškerý kontext (obsah paměti, historii volání (stack trace) apod.).

In [8]:
%pdb on
fact(4.1)
Automatic pdb calling has been turned ON
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-8-9b953992abcd> in <module>()
   1 get_ipython().magic('pdb on')
----> 2 fact(4.1)

<ipython-input-3-d3bccfe82788> in fact(nn)
   11   # je n celé číslo >= 0
   12   if not nn.is_integer() or nn < 0:
---> 13     raise ValueError("{} není celé číslo >= 0".format(nn))
   14   return factorial(nn)
   15 

ValueError: 4.1 není celé číslo >= 0
> <ipython-input-3-d3bccfe82788>(13)fact()
   12   if not nn.is_integer() or nn < 0:
---> 13     raise ValueError("{} není celé číslo >= 0".format(nn))
   14   return factorial(nn)

ipdb> dir()
['factorial', 'nn']
ipdb> q

Break pointy jinak

Někdy (často) není praktické nastavovat break pointy pomocí set_trace. (i)pdb nám umožňují nastavit break pointy pomocí čísla řádku (v libovolném souboru) nebo jména funkce. Případně můžeme přidat ještě podmínku.

Pro ukázku definujeme funkci, která vrací (nn!)^2. Spustíme jí v debug módu a umístíme break point do funkce fact pomocí break fact.

In [9]:
def fact2(nn):
  r = fact(nn)**2
  return r

%debug fact2(4)
NOTE: Enter 'c' at the ipdb> prompt to continue execution.
> <string>(1)<module>()

ipdb> break fact
Breakpoint 1 at <ipython-input-3-d3bccfe82788>:2
ipdb> c
> <ipython-input-3-d3bccfe82788>(5)fact()
   4   """
----> 5   from math import factorial
   6   try:

ipdb> where
 /sw/python2/anaconda3/envs/python_course/lib/python3.4/bdb.py(431)run()
  429     sys.settrace(self.trace_dispatch)
  430     try:
--> 431       exec(cmd, globals, locals)
  432     except BdbQuit:
  433       pass

 <string>(1)<module>()

 <ipython-input-9-b8ef3a5b0033>(2)fact2()
   1 def fact2(nn):
----> 2   r = fact(nn)**2
   3   return r
   4 
   5 get_ipython().magic('debug fact2(4)')

> <ipython-input-3-d3bccfe82788>(5)fact()
   3   """Spočítá faktoriál
   4   """
----> 5   from math import factorial
   6   try:
   7     # zkusíme převést n na číslo

ipdb> q

IPython embed

Toto není přísně řečeno debugování, ale má to hodně společného. IPython umožňuje spustit přímou interakci s aktuálním kontextem pomocí funkce embed, případně embed_kernel. Na rozdíl od pdb se ale změny nepropagují zpět do spuštěcího kontextu, takže jakékoli změny se po ukončení ztratí. Více v dokumentaci.

Další možnosti

 • Vylepšení pdb: python3-trepan.
 • Vynikající je debugger v PyCharm nebo ve VS Code.
 • pudb je "grafický" debugger v textovém režimu.
 • Většina vývojových prostředí nějakým způsobem umožňuje pustit debugger.
In [ ]:
 

Komentáře

Comments powered by Disqus