Matplotlib - grafy v Pythonu

Grafy v Pythonu - matplotlib a spol.

Pokud chceme v Pythonu vizualizovat data či vytvářet grafy vhodné do publikací, knihovna matplotlib představuje referenční standard. Ještě si ukážeme plotly, na konci dokumentu najdete odkazy na několik dalších knihoven.

Tento notebook byl z části převzat, přeložen (a následně překopán ;-)) z J.R. Johansson: Lectures on scientific computing with Python - díky.

In [1]:
# Tato řádka způsobí, že se grafy zobrazí přímo v notebooku,
# místo aby se pouštěly v novém okně.
%matplotlib inline

# Můžete vyzkoušet i interaktivní mód notebook
# %matplotlib notebook

import IPython

Poznámka: Matplotlib nabízí 2 sady API: Jedno nabízí rozhraní s mnoha funkcemi a globálními proměnnými (modelované podle MATLABu), druhé je objektové a z hlediska dobrých programovacích návyků čistější. Budeme se tedy věnovat jen tomu druhému. Na internetu ovšem najdete příklady obojího.

Co matplotlib umí?

 • Vytvářet 2D a 3D grafy.
 • Umožňuje vytvářet popisky v $\LaTeX$
 • Kontrolovat nastavení všech grafických prvků v grafu.
 • Kvalitní grafický výstup, včetně formátů PNG, PDF, SVG, EPS.
 • GUI pro interaktivní práci s grafy (zoomování, posouvání, ...).

Jedna z vlastností matplotlibu, která si zaslouží zdůraznění a která velice zjednodušuje vytváření vědeckých publikací, je možnost ovládat všechny aspekty a detaily grafu z kódu. Díky tomu můžete ihned zopakovat celý proces vytváření grafu s pozměněnými daty bez nutnosti jít znovu krok po kroku.

Více informací na stránkách projektu: https://matplotlib.org/

In [2]:
# Importujeme základní vykreslovací modul
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib

# A samozřejmě numpy
import numpy as np

# Občas se hodí i matematika
import math

Jednoduché grafy

Objekty a třídy v matplolib

Každému prvku grafu připadá v objektovém rozhraní matplotlibu nějaký objekt:

Figure - objekt reprezentující celý obrázek (může obsahovat více různých grafů). Standardně se vytváří voláním plt.figure(), což není konstruktor v pravém slova smyslu (funkce vrací nový objekt, ale dělá toho ještě mnohem více).

Axes - objekt reprezentující nějakou soustavu souřadnic (jeden obdélník), do níž lze vykreslovat data. Obvykle se vytváří voláním metody add_axes na existujícím objektu Figure. Jiné způsoby si popíšeme dále.

Line2D, ... - každý typ grafu má vlastní třídu.

Text - objekt reprezentující popisky všeho druhu.

Nejjednodušší graf

In [2]:
# Vytvoříme jednoduchá data
# (50 bodů rovnoměrně rozmístěných na úseku -1,5)
x = np.linspace(-1, 5, 8)
y = x ** 2

fig = plt.figure()

# U add_axes musíme zadat, jakou část obrázku zabere čtverec se souřadnicemi
# zleva, odspodu, šířka, výška (v relativních hodnotách 0 až 1)
axes = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8])

# Nyní vykreslíme data
# Středník na konci zajistí, že notebook ukazuje z návratové hodnoty jen grafický výstup
axes.plot(x, y);

Další datovou sadu do jednoho grafu přidáme opětovným zavoláním metody plot pro stejný objekt Axes:

In [3]:
# Kratší získání Figure a Axes
# (pomocí rozdělení obrázku na 1x1 podgraf :-))
fig, axes = plt.subplots()

# Jen voláme vícekrát plot
axes.plot(x, y - 5)
axes.plot(x, x - y, color='red');  # druhá datová řada, jiná barva (r = červená)

Podobně můžeme vložit několik dvojic datových sad za sebou:

In [4]:
fig, axes = plt.subplots()

# Dvě datové řady najednou
axes.plot(x, y + 5, x, y * 2);

Popisky os (základ)

Pro přidání popisků os a nastavování dalších parametrů voláme metody objektu Axes (obvykle začínají na set_).

In [5]:
fig, axes = plt.subplots()

axes.plot(x, x ** 2, color='red', linewidth=2) # Zopakujeme kreslení čárového grafu (+ přidáme styl)
axes.set_xlabel('x')              # Nastavení popisku osy x
axes.set_ylabel('y')              # Nastavení popisku osy y
axes.set_title('Druha mocnina')         # Nastavení popisku celého grafu (soustavy souřadnic) ;
Out[5]:
Text(0.5, 1.0, 'Druha mocnina')

Všechny popisky jsou typu Text a dá se s nimi pomocí metod tohoto objektu všemožně manipulovat.

Ukládání do souboru

K tomuto účelu slouží metoda savefig:

In [6]:
# Základní uložení (typ souboru podle jména)
fig.savefig("filename.png")

# Parametry
fig.savefig("filename.png", dpi=200)

# Vektorová grafika
fig.savefig("filename.svg")
fig.savefig("filename.pdf")

# Další možnosti pro PDF výstup ("profi")
# fig.savefig("filename.pdf", bbox_inches='tight')  -- Bez bílých okrajů
# matplotlib.rcParams['text.usetex'] = True      -- a další možnosti (TeX použitý pro písmo)

Matplotlib nabízí výstup do mnoha formátů včetně PNG, JPEG, EPS, SVG, PDF. Do vědeckých publikací se nejvíce hodí PDF (zkompilujte dokumenty $\LaTeX$u pomocí příkazu pdflatex, který umožňuje PDF přímo vkládat includegraphics).

In [9]:
# Jednoduchý způsob, jak v Jupyter Notebooku zobrazit obrázek ze souboru
IPython.core.display.Image(filename="filename.png")
Out[9]:

Více grafů v jednom obrázku

Přesné umístění

Na vytvoření více grafů v jednom obrázku není nic magického. Prostě jen zavoláme několikrát metodu add_axes objektu Figure.

In [10]:
fig = plt.figure()

axes1 = fig.add_axes([0.1, 0.1, 0.8, 0.8]) # Hlavní
axes2 = fig.add_axes([0.2, 0.5, 0.4, 0.3]) # Menší, vlevo nahoře

# Hlavní graf
axes1.plot(x, y, 'r')
axes1.set_xlabel('x')
axes1.set_ylabel('y')
axes1.set_title('hlavni')

# Vnořený graf
axes2.plot(y, x, 'g')
axes2.set_xlabel('y')
axes2.set_ylabel('x')
axes2.set_title('detail');

Rozložení navržené matplotlibem

Matplotlib nabízí různé "správce rozložení", které se starají o rozložení více grafů do jednoho obrázku. Nejjednodušší z nich je subplots.

In [11]:
# Vytvoříme 1x3 podgrafy v širokém grafu.
fig, axes = plt.subplots(nrows=1, ncols=3, figsize=(12,3))

for i, ax in enumerate(axes):
  # V numpy vytvoříme pravidelně rozmístěné hodnoty osy x
  x = np.linspace(0, 5, 20)

  # Umocníme na
  power = (2. ** (2*i - 1))

  # Vypočítáme hodnoty y
  y = x ** power

  ax.plot(x, y)
  ax.set_xlabel('x')
  ax.set_ylabel('y')

  # Použijeme LaTeXovou syntax pro správné vysázení titulku grafu.
  ax.set_title('$x^{%.1f}$' % power)

# Opravíme rozložení, aby nám grafy nelezly přes sebe.
fig.tight_layout()

Komplikovanější rozložení

Pro vytvoření ještě komplikovanějších rozložení slouží metody gridspec a subplot2grid, viz http://matplotlib.org/users/gridspec.html.

In [12]:
# Inspirující (a zároveň odstrašující) ukázka
fig = plt.figure()
ax1 = plt.subplot2grid((3,3), (0,0), colspan=3)
ax2 = plt.subplot2grid((3,3), (1,0), colspan=2)
ax3 = plt.subplot2grid((3,3), (1,2), rowspan=2)
ax4 = plt.subplot2grid((3,3), (2,0))
ax5 = plt.subplot2grid((3,3), (2,1))
fig.tight_layout()

Dvě různé osy v jednom grafu

Pokud chceme v jednom grafu mít pro dvě různé datové sady dvě různé osy x nebo dvě různé osy y, můžeme použít metody twinx a twiny třídy Axes, které vytvoří novou soustavu souřadnic se sdílenou osou x, potažmo y.

In [13]:
fig, ax1 = plt.subplots()

ax1.plot(x, x**2, linewidth=2, color="blue")
ax1.set_ylabel(r"area $(m^2)$", fontsize=15, color="blue")

ax2 = ax1.twinx() # Kopie soustavy souřadnic, sdílející osu x
ax2.plot(x, x**3, linewidth=2, color="red")
ax2.set_ylabel(r"volume $(m^3)$", fontsize=15, color="red");

Formátování a úpravy grafů

Rozsah grafu

Rozsahy se nastavují pro každou osu souřadnic (objekt třídy Axes pomocí metod set_xlim a set_ylim.

In [14]:
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 4))

axes[0].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[0].set_title("výchozí rozsah")

axes[1].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[1].axis('tight')
axes[1].set_title("těsný rozsah")

axes[2].plot(x, x**2, x, x**3)
axes[2].set_ylim([0, 60])
axes[2].set_xlim([2, 5])
axes[2].set_title("vlastní rozsah");

Logaritmická škála

K nastavení logaritmické škály slouží metody set_xscale a set_yscale.

In [15]:
fig, ax = plt.subplots(1, 1)

ax.plot(x, x**2 - 1, x, x**3 + 1)
ax.set_yscale("log")
# ax.set_xscale("log")

Velikost obrázku, rozlišení

Ve chvíli, kdy vytváříme graf, můžeme mu nastavit velikost a rozlišení. Jupyter Notebook si s tím zachází lehce po svém (a ručí vlastně akorát poměrem stran), ale exportujete-li obrázky do vektorových či bitmapových formátů, můžete specifikovat přesnou velikost v palcích (figsize) a rozlišení v dpi neboli bodech na palec (dpi). Oba argumenty se při vytváření obrázku předávají funkci figure jako "keyword" argumenty:

In [16]:
# Obrázek o velikost 4x1 palce s rozlišením 100 dpi
fig = plt.figure(figsize=(4, 1), dpi=100)
axes = fig.add_axes([0,0,1,1])

Argumenty lze předat i správcům rozložením, jako je např. fuknce subplots.

In [17]:
# Dva grafy pod sebou, které dohromady zaujímají obdélník 4x7 palců
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(4, 7), dpi=100)

Formátování textu

Každý textový objekt (popisek osy, legenda, titulek grafu, poznámky, ..., zkrátka instance třídy Text) má spoustu parametrů, které lze specifikovat. Celý výčet vlastností najdete v dokumentaci: http://matplotlib.org/api/artist_api.html#matplotlib.text.Text

Pro nás budou (kromě barev) podstatné parametry fontsize (velikost v bodech) a family (název nebo druh fontu). family akceptuje jméno existujícího fontu nebo název kategorie:

 • serif - patkové písmo
 • sans-serif - bezpatkové písmo (výchozí)
 • monospace - písmo s pevnou šířkou
 • ... a další, neužitečné ;-)

Pomocí style="italic" můžeme nastavit kurzívu, pomocí weight="bold" tučné písmo (tlouštěk je hned několik, viz dokumentace).

In [18]:
fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(x, np.sin(x))
ax.set_xlabel('monospace (+ bold)', family="monospace", fontsize=24, weight="bold")
ax.set_ylabel('sans-serif', family="sans-serif", fontsize=24)
ax.set_title('serif (+ italic)', family="serif", fontsize=24, style="italic");

Podpora $LaTeX$u

Matplotlib nabízí výbornou podporu $LaTeX$u. Jakýkoliv text můžeme (ostatně, totéž nabízí i Jupyter Notebook!) obklopit dvěma znaky dolaru a matplotlibu tak řekneme, že jej má interpretovat jako Latexový zdroják. Například napíšeme "$y=x^3$" a dostaneme $y=x^3$. To můžeme použít v set_xlabel, set_ylabel, set_title i kdekoliv jinde.

Pokud ale chceme vkládat příkazy LaTeXu, které začínají na zpětné lomítko \, musíme si dát pozor, abychom ho správně vložili. Python totiž standardně zpětné lomítko slouží pro escape sekvence. Musíme tedy buď všechna lomítka zdvojit, nebo použít tzv. raw stringy ("syrové řetězce"), které se píší s r před uvozovkami a escape sekvence ignorují: r"\alpha" nám vyprodukuje $\alpha$.

In [19]:
fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(x, math.pi * x**2, label=r"$y = \pi r^2$")
ax.plot(x, 1.0 / 3 * math.pi * x**3, label=r"$y = \frac{4}{3}\pi r^3$")
ax.set_xlabel(r'$r$', fontsize=18)
ax.set_ylabel(r'$y$', fontsize=18)
ax.set_title('Obsah kruhu a objem koule', family="serif")
ax.legend(loc=2);   # Použití legendy viz dále

Je též možné některé parametry nastavit jako výchozí pro celý matplotlib (typicky se hodí umístit na vrch skriptu / notebooku). Může to být užitečné, v tomto notebooku se tomu raději vyhneme.

In [20]:
# Nastavení výchozích hodnot pro Matplotlib
matplotlib.rcParams.update({'font.size': 18, 'font.family': 'serif'})

# A hned zase zpátky, abychom si nerozhodili zbytek notebooku
matplotlib.rcParams.update({'font.size': 12, 'font.family': 'sans'})

Barvy a styly

Barvy

V matplotlibu se barvy čar, textu apod. dají specifikovat dvěma způsoby (preferujeme druhý):

 • pomocí jednopísmenných zkratek přímo v argumentu pro styl metody plot jako v MATLABu: b znamená modrou, r červenou, g zelenou a tak dále.
In [21]:
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x**2, 'b.-')    # Modrá čára s tečkami
ax.plot(x, x**3, 'g--');   # Zelená přerušovaná čára
 • pomocí keyword argumentů color a (případně) alpha. Do prvního (color) můžeme zadat anglický název barvy nebo její hexadecimální vyjádření (viz třeba http://www.colorcodehex.com/html-color-picker.html), druhý nepovinný argument (alpha) vyjadřuje míru průhlednosti (0 = zcela průhledná, 1 = zcela neprůhledná).
In [22]:
fig, ax = plt.subplots()

ax.plot(x, x+1, color="red", alpha=0.5) # Poloprůhledná červená
ax.plot(x, x+2, color="#1155dd")    # Jakási namodralá barva
ax.plot(x, x+3, color="#15cc55");    # Jakási nazelenalá barva

Styly čar a značek

Pro nastavení vlastností čáry grafu slouží keyword argumenty metody plot:

 • linewidth nebo lw - tloušťka čáry v bodech
 • linestyle nebo ls- styl čáry
 • color - barva

Podobně nastavení značek bodů se přidává argumenty začínajícími na marker v téže metodě:

 • marker - druh značky
 • markersize - velikost značky
 • markerfacecolor - barva vnitřku značky
 • markeredgewidth - tloušťka okraje
 • markeredgecolor - barva okraje
In [23]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,6))

# Tloušťka čáry
ax.plot(x, x+1, color="blue", linewidth=0.25)
ax.plot(x, x+2, color="blue", linewidth=0.50)
ax.plot(x, x+3, color="blue", linewidth=1.00)
ax.plot(x, x+4, color="blue", linewidth=2.00)

# Základní styly přerušované čáry ‘-‘, ‘–’, ‘-.’, ‘:’, ‘steps’
ax.plot(x, x+5, color="red", lw=2, linestyle='-')
ax.plot(x, x+6, color="red", lw=2, ls='-.')
ax.plot(x, x+7, color="red", lw=2, ls=':')

# Vlastní styl přerušované čáry
line, = ax.plot(x, x+8, color="black", lw=1.50)
line.set_dashes([5, 10, 15, 10]) # formát: délka čáry, délka mezery, ...

# Výběr typu značek: marker = '+', 'o', '*', 's', ',', '.', '1', '2', '3', '4', ...
ax.plot(x, x+ 9, color="green", lw=2, ls='', marker='+')
ax.plot(x, x+10, color="green", lw=2, ls='', marker='o')
ax.plot(x, x+11, color="green", lw=2, ls='', marker='s')
ax.plot(x, x+12, color="green", lw=2, ls='', marker='1')

# Velikost značek a jejich barvy (vnitřní a vnější)
ax.plot(x, x+13, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=2)
ax.plot(x, x+14, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=4)
ax.plot(x, x+15, color="purple", lw=1, ls='-', marker='o', markersize=8, markerfacecolor="red")
ax.plot(x, x+16, color="purple", lw=1, ls='-', marker='s', markersize=8,
    markerfacecolor="yellow", markeredgewidth=2, markeredgecolor="blue");

Vzhled osy

Umístění značek a jejich popisků

K umístění značek slouží metody set_xticks a set_yticks, jimž jako argument předáme seznam všech hodnot, kde má být značka umístěna. Pomocí set_xticklabels a set_yticklabels pak můžeme pro každou značku specifikovat vlastní popisek (pokud nám výchozí nedostačuje).

In [24]:
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))

ax.plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)

ax.set_xticks([1, 2, 3, 4, 5])
ax.set_xticklabels([r'$\alpha$', r'$\beta$', r'$\gamma$', r'$\delta$', r'$\epsilon$'], fontsize=18)

yticks = [0, 50, 100, 150]
ax.set_yticks(yticks)
ax.set_yticklabels(["$%.1f$" % y for y in yticks], fontsize=18)   ;

Více detailů můžete nalézt zde: http://matplotlib.org/api/ticker_api.html.

Další prvky grafu

Legenda

Pokud chceme do grafu přidat legendu, měli bychom každé datové sadě přiřadit název pomocí keyword argumentu label. Potom ještě musíme metodou legend legendu pro danou souřadnicovou soustavu zobrazit. (Poznámka: Existuje i jiný způsob, bližší volání v MATLABu, ale ten zde úmyslně nezmiňujeme.)

In [25]:
ax.plot(x, x**2, label="krivka1")
ax.plot(x, x**3, label="krivka2")
ax.legend()
fig
Out[25]:

Metoda legend přijímá keyword argument loc, který vyjadřuje, kam má legenda přijít. Hodnoty parametru jsou číselné a vybírají se z několika předdefinovaných hodnot. Uvádíme některé nejčastější. Více viz http://matplotlib.org/users/legend_guide.html#legend-location .

In [26]:
# Hodnoty argumentu loc
ax.legend(loc=0) # Nechť matplotlib vybere, co považuje za nejvhodnější
ax.legend(loc=1) # Pravý horní roh
ax.legend(loc=2) # Levý horní roh
ax.legend(loc=3) # Levý dolní roh
ax.legend(loc=4) # Pravý dolní roh
# ... a mnoho dalších možností


# Praktická ukázka
fig, ax = plt.subplots()
ax.plot(x, x**2, label="y = x**2")
ax.plot(x, x**3, label="y = x**3")
ax.legend(loc=2)  # levý horní roh      ;
Out[26]:
<matplotlib.legend.Legend at 0x1372d0b20>

Mřížka

Zobrazení mřížky se nastavuje metodou grid. Její nejjednodušší varianta přijímá jeden booleovský argument a matplotlib se postará o rozumné výchozí vlasnosti. Nicméně můžeme pomocí keyword argumentů vzhled mřížky specifikovat detailněji:

In [27]:
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(10,3))

# Nastavení výchozí mřížky
axes[0].plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)
axes[0].grid(True)

# Nastavení výchozí mřížky s vlastnostmi
# (alpha vyjadřuje průhlednost - 0=zcela průhledná, 1=zcela neprůhledná)
axes[1].plot(x, x**2, x, x**3, lw=2)
axes[1].grid(color='b', alpha=0.5, linestyle='dashed', linewidth=0.5)

Libovolné textové poznámky

Pomocí metody text lze do grafů (třídy Axes) vkládat další poznámky nezávisle na osách. Pozice se udává v souřadnicích samotného grafu, nikoliv v relativních souřadnicích grafu. Opět můžeme použít $\LaTeX$ovou syntaxi.

In [28]:
fig, ax = plt.subplots()

xx = np.linspace(-.5, 1.1, 20)
ax.plot(xx, xx**2, xx, xx**3)

ax.text(0.15, 0.2, r"$y=x^2$", fontsize=20, color="blue")
ax.text(0.65, 0.1, r"$y=x^3$", fontsize=20, color="green");

Další typy 2D grafů

Zatím jsme pracovali pouze s metodou plot a kreslili jsme čárové grafy. Kromě čárových pak existuje ještě mnoho dalších typů grafu. Jejich kompletní výčet najdete v galerii http://matplotlib.org/gallery.html. Uvádíme některé z nich pro ukázku:

In [29]:
import numpy.random as random

n = np.array([0,1,2,3,4,5])
xx = np.linspace(0, 1, 100) + random.randn(100)

fig, axes = plt.subplots(1, 4, figsize=(12,3))

# Bodový graf
axes[0].scatter(xx, xx + random.randn(len(xx)))

# Schodový graf
axes[1].step(n, n**2, lw=2)

# Sloupcový graf
axes[2].bar(n, n**2, align="center", width=0.5, alpha=0.5)

# Výplň mezi křivkami
axes[3].fill_between(x, x**2, x**3, color="green", alpha=0.5)
Out[29]:
<matplotlib.collections.PolyCollection at 0x13263d060>

Histogram

In [30]:
n = np.random.randn(10000)   # Spousta náhodných čísel (norm.rozdělení)
plt.hist(n, 20)        # Histogram o 20 "binech"
Out[30]:
(array([1.000e+00, 3.000e+00, 9.000e+00, 4.300e+01, 8.700e+01, 2.060e+02,
    3.730e+02, 6.930e+02, 1.078e+03, 1.438e+03, 1.613e+03, 1.442e+03,
    1.198e+03, 8.570e+02, 4.930e+02, 2.580e+02, 1.370e+02, 4.900e+01,
    1.500e+01, 7.000e+00]),
 array([-4.15062091, -3.76190641, -3.37319191, -2.9844774 , -2.5957629 ,
    -2.2070484 , -1.8183339 , -1.42961939, -1.04090489, -0.65219039,
    -0.26347588, 0.12523862, 0.51395312, 0.90266762, 1.29138213,
     1.68009663, 2.06881113, 2.45752563, 2.84624014, 3.23495464,
     3.62366914]),
 <BarContainer object of 20 artists>)

Polární grafy

Můžeme samozřejmě vytvářet i polární grafy, stačí jen správně zadat argumenty metody add_axes:

In [31]:
fig = plt.figure(figsize=(5,5))

# Polární souřadnice
ax = fig.add_axes([0.0, 0.0, .6, .6], polar=True)
t = np.linspace(0, 2 * math.pi, 100)

# Jednoduchá spirála
ax.plot(t, t, color='blue', lw=2);

Dvourozměrná vizualizace dvoudimenzionálních dat

Pokud máme vizualizovat hodnoty závislé na hodnotách dvou parametrů, $z = f(x, y)$, můžeme buď hodnoty kódovat barevně, nebo pomocí obrysového grafu. Ukážeme si obojí.

In [3]:
# Náhodně zhůvěřilá funkce
x = np.linspace(0, 6, 100)
y = np.linspace(0, 6, 100)
X, Y = np.meshgrid(x, y)
Z = ((np.sin((X + Y) ** 1.5) + 1.01) / 2) ** (np.cos(Y*3) + 1) + np.sin((X + Y) / 20)
Z = Z.T

pcolor a pcolormesh (barevné kódování hodnoty)

Funkce pcolor a pcolormesh jsou jsi vzájemně velmi podobné. Nimcméně funkce pcolormesh je ve většině případů daleko rychlejší a preferovanější.

Pro detailní diskuzi rozdílů doporučujeme nahlédnout do dokumentace.

In [4]:
fig, ax = plt.subplots()

p = ax.pcolormesh(X, Y, Z, shading='auto', cmap=matplotlib.cm.RdBu, vmin=abs(Z).min(), vmax=abs(Z).max())
# cb = fig.colorbar(p, ax=ax)

imshow (obrazová data)

In [34]:
fig, ax = plt.subplots()

im = plt.imshow(Z, cmap=matplotlib.cm.RdBu, vmin=abs(Z).min(), vmax=abs(Z).max(), extent=[0, 1, 0, 1])
im.set_interpolation('bilinear')

cb = fig.colorbar(im, ax=ax)